Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Szkoła Podstawowa w Bobolicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem wyłączeń jest fakt, iż zostały tak opublikowane przed wejściem ustawy w życie. Jesteśmy w trakcie zmiany tych załączników na odpowiednie co zajmie jeszcze jednak trochę czasu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Michalak.
 • E-mail: szkola@bobolice.pl
 • Telefon: 94 3187 486

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
 • Adres: ul. Głowackiego 7d, 76-020 Bobolice
 • E-mail: szkola@bobolice.pl
 • Telefon: 94 3187 486

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach składa się z dwóch budynków. Główna siedziba znajduje się przy ulicy Głowackiego 7d do której uczęszczają uczniowie klas od IV do VIII oraz z budynku przy ulicy Szkolnej 1 gdzie uczęszczają uczniowie klas I – III. Budynek przy ulicy Głowackiego o trzech kondygnacjach. Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze od ulicy Głowackiego  ze schodami i podjazdem dla wózków, drugie od strony hali sportowej  ze schodami i podjazdem na wózki. Dla osób na wózkach dostosowany jest cały budynek wyposażony w windę. Biuro podawcze znajduje się na pierwszym piętrze – sekretariat. Przed budynkiem od strony hali sportowej istnieją dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla nie ma natomiast oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru