RODO

RODO – obowiązek informacyjny

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach ul. Głowackiego 7d, 76-020 Bobolice (zwaną dalej Szkołą Podstawową). W Szkole Podstawowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych  z którym można się skontaktować poprzez  – adres e-mail.: iod@spbobolice.pl

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz na wniosek osoby zainteresowanej.

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi Szkoła Podstawowa zawarła umowę powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres wskazany w przepisach prawa.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu oraz ograniczeniu przetwarzania a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru