Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY

Założenia organizacji pracy doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w zakresie orientacji zawodowej

Działalność zreformowanej szkoły w zakresie orientacji zawodowej została podzielona w zależności od wieku uczniów na określone etap. Biorąc pod uwagę wiek uczniów oraz ich naturalną aktywność poznawczą, jak również realizowane treści programowe na poszczególnych przedmiotach opracowano szkolny program orientacji zawodowej, który jest integralną częścią Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Program zakłada, że przygotowanie ucznia do wyboru zawodu, kierunku kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy realizowane jest przez całe osiem lat nauki w szkole. Proponowane treści opracowane zostały na podstawie czynników trafnego wyboru zawodu  i obejmują dwa moduły:

Moduł I –  Uczeń poznaje siebie  i świat zawodów –  klasa  VII -10 godzin

Moduł II – Uczeń poznaje zawody i ścieżki kształcenia klasa VIII -10 godzin

Przyjmuje  się, że treści z zakresu orientacji zawodowej realizowane będą również na wszystkich lekcjach przedmiotowych,  zajęciach opiekuńczych i wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych  a każdy nauczyciel  będzie sygnalizował uczniom jakie zwody i specjalności łączą się z prezentowanymi treściami.

W szkole zatrudniony jest szkolny doradca zawodowy.
Wśród metod programu stosuje się : pogadankę,  wykład informacyjny, opis, prelekcję, objaśnienie, dyskusję, inscenizację,  burzę  mózgów,  metaplan, film, wycieczkę, metodę przewodniego tekstu,  metodę  projektów. Wśród form pracy  proponuje się pracę indywidualną, zespołową, grupową jak i z całą klasą. Prowadzone są również zajęcia w formie warsztatów. W celu pełnego i podmiotowego uczestniczenia uczniów w  zajęciach  stosuje się  metody aktywizujące. Do wykorzystania są również informacje w Internecie, programy multimedialne.

W realizacji działań służących osiągnięciu celów przyjętych w programie duży nacisk kładzie się na rolę rodziców którzy posiadają  ogromną siłę oddziaływania na osobowość młodego człowieka, a ich rola jest szczególnie widoczna w ważnych jego momentach  życia.  W wyniku współpracy szkoły z rodzicami w zakresie pomocy uczniom w planowaniu kariery zawodowej i  szkolnej będą oni potrafili wspierać dziecko w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej, skutecznie motywować, uczyć samodzielności, wzmacniać i utwierdzać w trafnym wyborze zawodu i szkoły średniej.

  

Godziny pracy doradcy zawodowego

mgr Monika Bartczak

Poniedziałek 8.55 – 10.55

Wtorek 8.55 – 10.55

Środa 8.55 – 10.55

Czwartek 8.55 – 11.55

Piątek 8.55 – 10.55

 

 

Dokumenty do pobrania:

Dla zainteresowanych został zamieszczony Informator o szkołach ponadpodstawowych  – Koszalin

Informator o szkołach ponadpodstawowych w Koszalinie 2024-2025

 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego      

  

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkolę ponadpodstawową         

 

                    

 

Artykuły:

 

Targi Edukacyjno- Zawodowe 2023

 

VI Targi Edukacyjno – Zawodowe za nami

Spotkanie z instruktorem spadochronowym wojsk lotniczych p. Mariuszem Wiśniewskim

V TARGI EDUKACYJNO – ZAWODOWE 2019

Możesz zostać kimkolwiek zechcesz

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru