Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

– AKTUALIZACJA O NAUCZANIE ZDALNE

ocenianie

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Program wychowawczo- profilaktyczny

 

Stypendia

stypendia

 

Program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych

Program adaptacyjny klasa czwarta

 

Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych

 

Plan pracy i kalendarz imprez Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach na rok szkolny 2022/2023

Plan pracy i kalendarz imprez rok szkolny 2022-23

 

Szkolny program doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Szkolny program doradztwa zawodowego

 

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

Regulamin – Szczęśliwy numerek-

 

Regulamin „Złotej Księgi”

Regulamin Złotej Ksiegi

*********************

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBOLICE

UCHWAŁA NR VI/62/19  RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH    z dnia 25 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR VI – 62 -19 Rady Miejskie w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

UCHWAŁA NR XXXVII/313/18 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 24 maja 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVII – 313 – 18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku

 

 

 

PROCEDURY SZKOLNE:

 

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
***
Procedura współpracy z rodzicami
***
Procedura postępowania w sytuacjach,  gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą  lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo
***
Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego problemy wychowawcze
***
Procedura dotycząca postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia lekcji przez ucznia
***
Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia
***
Procedura dotycząca postępowania wobec ucznia dopuszczającego się wyśmiewania, obrażania, poniżania
***
Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia  uniemożliwiającego prowadzenie lekcji
***
Procedura dotycząca postępowania nauczyciela wobec ucznia dewastującego mienie szkolne lub prywatne
***
Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia
***
Procedura postępowania wobec ucznia, który pali papierosy
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń doznaje przemocy fizycznej i emocjonalnej w rodzinie
***
Procedura postępowania wobec ucznia, który dopuścił się kradzieży mienia szkolnego lub prywatnego
***
Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa
***
Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
***
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy (przemoc z użyciem Internetu lub telefonu komórkowego)
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje  się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
***
Procedura postępowania w przypadku przesłuchania nieletniego ucznia przez policję
***
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
***
Procedura dotycząca postępowania wobec obcych osób dorosłych  przebywających bez uzasadnienia na terenie szkoły
***
Procedura dotycząca postępowania wobec osób dorosłych będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły
***
Procedura postępowania w przypadku organizacji wycieczki szkolnej
***