Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Statut -tekst jednolity z dnia 31.08.2023

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

WZO obowiązuje od 05.04.2024r.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

– AKTUALIZACJA O NAUCZANIE ZDALNE

ocenianie

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Program wychowawczo- profilaktyczny

 

Stypendia

stypendia

 

Program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych

Program adaptacyjny klasa czwarta

 

Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

Plan pracy i kalendarz imprez Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach na rok szkolny 2023/2024

Plan pracy i kalendarz imprez 2023-24

 

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

 

Szkolny program doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Program doradztwa zawodowego na rok szkolony 2023-2024

 

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

Regulamin – Szczęśliwy numerek-

 

Regulamin „Złotej Księgi”

Regulamin Złotej Ksiegi

*********************

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBOLICE

UCHWAŁA NR VI/62/19  RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH    z dnia 25 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR VI – 62 -19 Rady Miejskie w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

UCHWAŁA NR XXXVII/313/18 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 24 maja 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVII – 313 – 18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku

 

 

 

PROCEDURY SZKOLNE:

 

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
***
Procedura współpracy z rodzicami w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach
***
Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo
***
Procedura dotycząca postępowania wobec ucznia sprawiającego problemy wychowawcze
***
Procedura dotycząca post¦ępowania w przypadku samowolnego opuszczenie lekcji przez ucznia
***
Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia w przypadku agresywnego zachowanie ucznia
***
Procedura dotycząca postępowania wobec ucznia dopuszczajcego się wyśmiewania, obrażania, poniżania
***
Procedura dotycząca postępowania nauczyciela wobec ucznia, który uniemożliwia przeprowadzenie lekcji
***
Procedura dotycząca postępowania nauczyciela wobec ucznia dewastującego mienie szkolne lub prywatne
***
Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia
***
Procedura postępowania wobec ucznia, który pali papierosy
***
Postępowanie w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły
***
Zasady postępowania w przypadku, gdy dziecko doznaje przemocy fizycznej i emocjonalnej w rodzinie
***
Procedura dotycząca postępowania wobec ucznia, który dopuścił się kradzieży mienia szkolnego lub prywatnego
***
Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa
***
Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
***
Postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą  wyglądem narkotyk
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń  znajduje się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą  wyglądem narkotyk
***
Procedura postępowania w przypadku przesłuchania nieletniego ucznia przez policję
***
Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
***
Procedura dotycząca postępowania wobec obcych osób dorosłych przebywających bez uzasadnienia na terenie szkoły
***
Procedura dotycząca post¦ępowania wobec osób dorosłych pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających na terenie szkoły
***
 Procedura postępowania w przypadku organizacji wycieczki szkolnej
***

Procedura współpracy z rodzicami w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

***

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru