Pedagog szkolny

 

 

 

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest uczeń.

 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie.
Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga.
Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

Zadania pedagoga szkolnego

Najważniejszym aktem prawnym zawierającym wykaz podstawowych obowiązków pedagoga jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.). Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

– działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej;

– pomocy indywidualnej, udzielanej przez specjalistów szkolnych;

– porad i konsultacji dla rodziców;

– działań mediacyjnych i interwencyjnych, podejmowanych wobec uczniów w zależności od rozpoznawanych potrzeb;

– zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia;

– zajęć  specjalistycznych  w formie : zajęć korekcyjno – kompensacyjnych , logopedycznych, rozwijającej kompetencje emocjonalno-społeczne, umiejętności uczenia się, innych o charakterze terapeutycznym

 

 

  ****         
 Godziny pracy pedagoga

mgr Danuta Karwowska

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.50 – 12.50

9.50 – 12.50

13.35 – 14.40

8.00 – 13.00

8.00 – 11.50

8.45 – 11.50

12.35 – 13.45

 

 

 

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru