Świetlica szkolna

1. Celem działalności świetlicy jest :

– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu oraz odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych i odrabianiu zadań domowych.

2. Do zadań świetlicy należy:

– organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
– organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
– odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań;
– stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
– upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
– rozwijanie samodzielności;
– współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

– systematycznego udziału w zajęciach;
– usprawiedliwiania swojej nieobecności;
– nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy lub nauczycielowi przebywającemu w świetlicy (osoby,   które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców);
– dbania o porządek i wystrój świetlicy;
– poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
– kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych ,respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy;
– przestrzegania regulaminu świetlicy

4. Godziny pracy świetlicy:

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.50 – 15.40.

GALERIA

Zdjęcia z roku szkolnego 2022/2023 

Zdjęcia z roku szkolnego 2021/2022

Zdjęcia z roku szkolnego 2020/2021

Zdjęcia z roku szkolnego 2019/2020

Zdjęcia z roku szkolnego 2018/2019

Zdjęcia z roku szkolnego 2017/2018 

Zdjęcia z roku szkolnego 2016/2017 

Zdjęcia z roku szkolnego 2015/2016

Świetlica przy ul. Szkolnej: (zdjęcia archiwalne)

Zdjęcia z roku szkolnego 2019/2020 

Jak spędzamy czas w świetlicy

Artystycznie w świetlicy przy ulicy Szkolnej

Ostatnie dni przed wakacjami w świetlicy przy ulicy Szkolnej

Działalność świetlicy wrzesień, październik rok 2018

Działalność świetlicy listopad, grudzień 2018

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej